Hơn 1,6 triệu tỷ đồng cho vay lĩnh vực bất động sản

29/05/2020 468 Lan Anh (Theo Bizlive)
image-error

Đây là quy mô cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, với hai cấu phần được tách rõ.

Theo dữ liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, cập nhật mới nhất đến cuối tháng 3/2020, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản chiếm 19,31% tổng dư nợ tín dụng.

Theo tính toán của BizLIVE, tỷ trọng trên tương ứng với quy mô 1,603 triệu tỷ đồng dư nợ.

Tuy nhiên, những năm gần đây Ngân hàng Nhà nước đã tách bạch dư nợ lĩnh vực bất động sản thành hai cấu phần chính: cho vay đầu tư và kinh doanh bất động sản, cho vay phục vụ nhu cầu về nhà ở.

Hai cấu phần trên gắn với hai nhóm chủ thể khác nhau, mức độ rủi ro khác nhau, dòng tiền trả nợ khác nhau…, nên cơ chế cho vay hiện nay quy định các mức hệ số rủi ro tín dụng khác nhau (cho vay đầu tư và kinh doanh bất động sản cao hơn, phục vụ nhu cầu nhà ở thấp hơn).

Tỷ trọng của hai cấu phần này cũng khác nhau, cho vay phục vụ nhu cầu nhà ở, gắn với khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn hơn, mà ở đây có phần giao thoa với tín dụng tiêu dùng …

Dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với mục đích kinh doanh bất động sản trong tổng dư nợ lĩnh vực bất động sản ngày càng giảm (31/12/2017 là 45,63%, 31/12/2018 là 35,49%, 31/12/2019 là 32,95%). Trong khi đó, đến cuối tháng 3/2020, dư nợ tín dụng phục vụ nhu cầu về nhà ở chiếm tỷ trọng khoảng 62,43% dư nợ tín dụng bất động sản.

Về tình hình chung, Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng cao hơn mức tăng trưởng dư nợ tín dụng chung nhưng tập trung chủ yếu vào dư nợ phục vụ mục đích tự sử dụng.

Đến cuối tháng 3/2020, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tăng 1,23% so với cuối năm 2019.

Có thể bạn quan tâm